English Cymraeg

On the Religious Studies GCSE exams, using good, religion-specific language always gains credit.

In the examples below, use your knowledge to insert key terms and religious vocabulary in place of the words that are highlighted.

These are taken from Units 1 and 2 but try all of them even if you haven’t covered one Unit. You might be surprised at how much you know!

The first one is an example:

  1. Christians believe that God is all-powerful. Swap this for ‘omnipotent’.

Ar yr arholiadau TGAU Astudiaethau Crefyddol, mae defnyddio iaith dda sy'n benodol i grefydd bob amser yn ennill marciau.

Yn yr enghreifftiau isod, defnyddiwch eich gwybodaeth i roi termau allweddol a geirfa grefyddol yn lle'r geiriau sydd wedi'u hamlygu.

Cymerir y rhain o Unedau 1 a 2 ond rhowch gynnig ar bob un ohonynt hyd yn oed os nad ydych wedi ymdrin ag un Uned. Efallai y byddwch chi'n synnu faint rydych chi'n gwybod!

Mae'r un cyntaf yn enghraifft:

  1. Mae Cristnogion yn credu bod Duw yn gallu gwneud popeth. Cyfnewidiwch hwn am 'hollalluog’.

The importance of using accurate, relevant religious language

Pwysigrwydd defnyddio iaith grefyddol gywir, berthnasol

Statements

Gosodiad

Key terms and religious vocabulary

Termau allweddol a geirfa grefyddol

Correct answers

Atebion cywir