English Cymraeg

This question is about your own fieldwork experience of geographical flows.

Mae'r cwestiwn hwn yn ymwneud â'ch profiad gwaith maes eich hun o lifoedd daearyddol.

Fieldwork experience Exam Practice Question

This question is about your own fieldwork experience. Evaluate…

Profiad gwaith maes

Mae'r cwestiwn hwn yn ymwneud â'ch profiad gwaith maes eich hun. Gwerthuswch…


Hover over highlighted text for more information. Hofranwch dros y testun sydd wedi ei uwcholeuo am ragor o wybodaeth.

Fieldwork experience example answers

Answer 1. My data collection methods were very accurate because I recorded my data carefully and wrote down all my results.

Answer 2. My data collection methods were not accurate because it was raining, so the results were hard to read.

Answer 3. My data collection method was to measure how velocity changes across a meander on the River Stour. I used a digital flow meter, which was sometimes hard to read, because the screen kept steaming up, which would mean the velocity readings were less accurate, so the flows were not measured accurately. However, I took several readings and took an average. The results were written down carefully on a recording sheet using meters per second, which improved accuracy.

Atebion enghreifftiol Profiad gwaith maes

Ateb 1. Roedd fy nulliau casglu data yn fanwl gywir gan fy mod wedi cofnodi fy nata yn ofalus ac wedi ysgrifennu fy holl ganlyniadau.

Ateb 2. Nid oedd fy nulliau casglu data yn fanwl gywir gan ei bod yn bwrw glaw, felly roedd yn anodd darllen y canlyniadau.

Ateb 3. Fy null casglu data oedd mesur sut mae cyflymder yn newid ar draws ystum ar yr Afon Stour. Defnyddiais fesurydd llif digidol, a oedd yn anodd ei ddarllen weithiau, gan fod y sgrin yn stemio, a fyddai'n golygu bod darlleniadau'r cyflymder yn llai cywir, felly nid oedd y llifoedd wedi'u mesur yn fanwl gywir. Fodd bynnag, cymerais sawl darlleniad a chyfartaledd. Ysgrifennwyd y canlyniadau yn ofalus ar daflen gofnodi gan ddefnyddio mesuryddion fesul eiliad, a oedd yn gwella'r cywirdeb.