English Cymraeg

Match the statements and the words below. One word per statement.

Parwch y gosodiadau a'r geiriau isod. Un gair am bob gosodiad.

Fieldwork explanations

Match the statements and the words below. One word per statement.

Esboniadau gwaith maes

I gael diffiniadau o’r esboniadau gwaith maes hyn, cliciwch ar y botwm 'Termau' isod.

Terms

Termau

Definitions

Diffiniadau

Correct answers

Atebion cywir


    Fieldwork explanations

    Read the statements and identify whether they fall under accuracy, reliability or validity, then place them in the correct columns.

    Esboniadau gwaith maes

    Darllenwch y gosodiadau a nodwch p'un a ydyn nhw'n dod o dan gywirdeb, dibynadwyedd neu ddilysrwydd, ac yna rhowch nhw yn y colofnau cywir.

        Fieldwork explanations

        I counted pedestrians going up past me and down the street, in 2 different locations. In Broad Street, it was very busy so I might not have recorded everyone. Also, some people might have been counted twice because they turned around or came back past me again. In Fish Street, there weren’t many people, so I counted everyone easily.

        The statement can be re-written using the words accuracy, accurate and sample count.

        I counted pedestrians going past me up and down the street, in 2 different locations. In Broad Street, it was very busy so I might not have recorded everyone. This means my sample counting in Broad Street might not be accurate because I might not have counted all the people in my sample, so the result might have been less than it actually was. Also, some people might have been counted twice because they turned around or came back past me again. This means that I might have counted more people, and so my sample counting would be inaccurate. In Fish Street, there weren’t many people, so I counted everyone easily. Counting everyone easily means I am confident that this sample count was accurate as I didn’t miss anyone.

        Esboniadau gwaith maes

        Cyfrais gerddwyr yn mynd heibio i mi ar y stryd, mewn 2 leoliad gwahanol. Roedd yn brysur iawn ar Broad Street, felly efallai nad oeddwn wedi cofnodi pawb. Hefyd, efallai bod rhai pobl wedi cael eu cyfri ddwywaith oherwydd eu bod wedi troi'n ôl neu wedi cerdded heibio i mi eto. Ar Fish Street, nid oedd llawer o bobl, felly cyfrais bawb yn hawdd.

        Gellir ail ysgrifennu'r gosodiad gan ddefnyddio'r geiriau cywirdeb, manwl gywir a chyfrif sampl.

        Cyfrais gerddwyr yn mynd heibio i mi ar y stryd, mewn 2 leoliad gwahanol. Roedd yn brysur iawn ar Broad Street, felly efallai nad oeddwn wedi cofnodi pawb. Mae hyn yn golygu efallai na fydd fy nghyfrif sampl ar Broad Street yn fanwl gywir oherwydd efallai nad oeddwn wedi cyfrif yr holl bobl yn fy sampl, felly gallai'r cyfrif wedi bod yn llai nag yr oedd mewn gwirionedd. Hefyd, efallai bod rhai pobl wedi cael eu cyfri ddwywaith oherwydd eu bod wedi troi'n ôl neu wedi cerdded heibio i mi eto. Golyga hyn y gallaf fod wedi cyfrif mwy o bobl, ac felly ni fyddai fy nghyfrif sampl yn fanwl gywir. Ar Fish Street, nid oedd llawer o bobl, felly cyfrais bawb yn hawdd. Mae cyfrif pawb yn hawdd yn golygu fy mod yn hyderus fod y cyfrif sampl hwn yn fanwl gywir gan nad oeddwn yn methu unrhyw un.

        Fieldwork explanations

        Rewrite the statement using the word accuracy or accuracy. Include one of these words/terms in your chosen statement: sample size, geographical concept, average, similar result, bias, control group, representative sample, or secondary data.

        I used data from the 2011 National Census to help me work out what jobs people have in Goole, Yorkshire. It may, however, be out of date now, although the National Census is well known and shares how it collects its data.

        Esboniadau gwaith maes

        Ail-ysgrifennwch y gosodiad gan ddefnyddio'r geiriau Manwl gywir neu Cywirdeb. Cynhwyswch un o'r geiriau/termau hyn yn y gosodiad o'ch dewis: maint y sampl, cysyniad daearyddol, cyfartaledd, canlyniad tebyg, tuedd, grŵp rheolydd, sampl cynrychioliadol, neu ddata eilaidd.

        Defnyddiais ddata o Gyfrifiad Cenedlaethol 2011 i fy helpu i weithio allan pa swyddi sydd gan bobl yn Goole, Swydd Efrog. Fodd bynnag, gallan nhw fod yn hen erbyn hyn, er bod y Cyfrifiad Cenedlaethol yn hysbys ac yn rhannu sut mae'n casglu ei ddata.

        Suggested answer:

        I used secondary data from the 2011 National Census to help me work out what jobs people have in Goole, Yorkshire. It may, however, be out of date now, as it was published in 2011 so might be inaccurate, although the National Census is well known and shares how it collects its data, so it will have been recorded carefully and they will have counted everything, so will have been accurate in 2011.

        Ymateb awgrymedig:

        Defnyddiais ddata eilaidd o Gyfrifiad Cenedlaethol 2011 i fy helpu i weithio allan pa swyddi sydd gan bobl yn Goole, Swydd Efrog. Fodd bynnag, gallan nhw fod yn hen erbyn hyn, gan fod y Cyfrifiad wedi'i gyhoeddi yn 2011 felly efallai nad yw'n fanwl gywir, er bod y Cyfrifiad Cenedlaethol yn hysbys ac yn rhannu sut mae'n casglu ei ddata, felly byddai wedi cael ei gofnodi'n ofalus a byddan nhw wedi cyfrif popeth, felly byddai wedi bod yn fanwl gywir yn 2011.


        Fieldwork explanations

        Rewrite the statement using the word reliable or reliability. Include one of these words/terms in your chosen statement: sample size, geographical concept, average, similar result, bias, control group, representative sample, or secondary data.

        1. I carried out my sound map survey at 20 places in Stroud. Stroud is a small town, so each survey point was about 100m from each other. This meant that I had enough sample points to cover the whole town.
        2. I took wind direction measurements during Storm Ciara and plotted them on a rose diagram. I did it again during Storm Desmond – both showed a SW and W wind direction. Although these results matched, I would need to do this for other storms to be sure of the prevailing wind direction in the UK.

        Esboniadau gwaith maes

        Ail-ysgrifennwch y gosodiad gan ddefnyddio'r gair dibynadwy neu ddibynadwyedd. Cynhwyswch un o'r geiriau/termau hyn yn y gosodiad o'ch dewis: maint y sampl, cysyniad daearyddol, cyfartaledd, canlyniad tebyg, tuedd, grŵp rheolydd, sampl cynrychioliadol, neu ddata eilaidd.

        1. Cynhaliais fy arolwg map sain mewn 20 lle yn Stroud. Tref fach yw Stroud, felly roedd pob pwynt arolwg tua 100m oddi wrth ei gilydd. Roedd hyn yn golygu bod digon o bwyntiau sampl gennyf i gynnwys y dref gyfan.
        2. Cymerais fesuriadau cyfeiriad y gwynt yn ystod Storm Ciara a'u plotio nhw ar ddiagram rhosyn. Fe wnes i hyn eto yn ystod Storm Desmond – roedd y ddau yn dangos cyfeiriad gwynt o'r de-orllewin a'r gorllewin. Er bod y canlyniadau hyn yn cyfateb, byddai angen i mi wneud hyn ar gyfer stormydd eraill i fod yn sicr o gyfeiriad y gwynt yn gyffredinol yn y DU.

        Suggested answer:

        1. I carried out my sound mapping, by repeating sound measurements at 20 places in Stroud, at about 100m from each other. The sample size covered all of Stroud, so was a representative sample of the town at the time I did it, which means it was reliable at the time. However, it could be a bias result as I only collected it at one time of the day.
        2. I took repeated wind direction measurements during Strom Ciara and the results showed a SW and W wind direction, when I plotted them on a rose diagram. I also repeated the measurements with Storm Desmond and got similar results, so this makes my results reliable as they were reproduced on two separate occasions (Storm Ciara and Storm Desmond).

        Ymateb awgrymedig:

        1. Fe wnes i fapio fy sain, drwy ailadrodd mesuriadau sain mewn 20 lle yn Stroud, tua 100m oddi wrth ei gilydd. Roedd maint y sampl yn cwmpasu Stroud i gyd, felly roedd yn sampl gynrychioliadol o'r dref ar yr adeg y gwnes ei wneud, sy'n golygu ei bod yn ddibynadwy ar y pryd. Fodd bynnag, gall tuedd berthyn i’r canlyniad gan mai dim ond ar un adeg o'r dydd y gwnes ei gasglu.
        2. Cymerais nifer o fesuriadau cyfeiriad gwynt yn ystod Strom Ciara a dangosodd y canlyniadau gyfeiriad gwynt i’r de orllewin ac i’r gorllewin pan wnes yn eu plotio ar ddiagram rhosyn. Fe wnes gymryd nifer o fesuriadau gyda Storm Desmond hefyd a chael canlyniadau tebyg, felly mae hyn yn gwneud fy nghanlyniadau’n ddibynadwy gan eu bod wedi cael atgynhyrchu ar ddau achlysur gwahanol (Storm Ciara a Storm Desmond).

        Fieldwork explanations

        Rewrite the statement using the word valid or validity. Include one of these words/terms in your chosen statement: sample size, geographical concept, average, similar result, bias, control group, representative sample, or secondary data.

        1. We collected news articles about a music festival after it was cancelled. We highlighted negative and positive comments. Sometimes it was hard to decide if a comment was negative or positive.

        Esboniadau gwaith maes

        Ail-ysgrifennwch y gosodiad gan ddefnyddio'r gair dilys neu ddilysrwydd. Cynhwyswch un o'r geiriau/termau hyn yn y gosodiad o'ch dewis: maint y sampl, cysyniad daearyddol, cyfartaledd, canlyniad tebyg, tuedd, grŵp rheolydd, sampl cynrychioliadol, neu ddata eilaidd.

        1. Aethom ati i gasglu erthyglau newyddion am ŵyl gerddorol ar ôl iddi gael ei chanslo. Gwnaethom dynnu sylw at sylwadau negyddol a chadarnhaol. Weithiau roedd yn anodd penderfynu a oedd sylw'n negyddol neu'n gadarnhaol.

        Suggested answer:

        We collected news articles about a music festival after it was cancelled. We highlighted positive and negative comments. Sometimes it was hard to decide if a comment was positive or negative and so we might have put more comments in the positive or negative category, this meant we might have been bias in how we categorised them. This means the results could be bias, so we haven’t actually measured the number of positive or negative comments accurately, which means our results might not be valid.

        Ymateb awgrymedig:

        Fe wnaethom gasglu erthyglau newyddion am ŵyl gerddoriaeth ar ôl iddo gael ei chanslo. Gwnaethom dynnu sylw at sylwadau cadarnhaol a negyddol. Weithiau roedd yn anodd penderfynu a oedd sylw yn gadarnhaol neu'n negyddol ac felly efallai y byddem wedi rhoi mwy o sylwadau yn y categori cadarnhaol neu negyddol, roedd hyn yn golygu y gallem fod wedi bod â thuedd yn y ffordd yr oeddem yn eu categoreiddio. Mae hyn yn golygu y gallai'r canlyniadau fod â thuedd, felly nid ydym wedi mesur nifer y sylwadau cadarnhaol neu negyddol yn gywir, sy'n golygu efallai na fydd ein canlyniadau'n ddilys.