Add a suitable mini conclusion to improve this paragraph

The paragraph is an answer to the question, ‘Assess whether the process of electing the US president is now too candidate-centred.’

Ychwanegwch casgliad bach addas i wella'r paragraff yma

Mae’r paragraff yn ateb y cwestiwn, ‘Aseswch a yw’r broses o ethol arlywydd yr UD bellach yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeisydd.’

Events can have an impact. The ‘October Surprise’ is a common feature of US presidential campaigns that has a huge influence on the final result. This was particularly true in 2016 when James Comey reopened the FBI investigation into her emails from her time as Secretary of State, casting a shadow over her campaign only 11 days before voting day. This took her from leading in the polls to unsuccessful candidate – even though she was more traditionally media friendly and more experienced than her competitor. All candidates are at the whim of an ‘October Surprise’ that can derail their momentum.

Gall digwyddiadau gael effaith. Mae ‘October Surprise’ yn nodwedd gyffredin o ymgyrchoedd arlywyddol yr Unol Daleithiau sy'n cael dylanwad enfawr ar y canlyniad terfynol. Roedd hyn yn arbennig o wir yn 2016 pan ailagorodd James Comey ymchwiliad yr FBI i’w negeseuon e-bost o’i chyfnod fel Ysgrifennydd Gwladol, gan daflu cysgod dros ei hymgyrch dim ond 11 diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio. Aeth hi o fod ar frig y pôl i fod yn ymgeisydd aflwyddiannus - er ei bod yn fwy traddodiadol gyfeillgar â'r cyfryngau ac yn fwy profiadol na'i chystadleuydd. Mae pob ymgeisydd ar fympwy ‘October Surprise’ a all fwrw eu momentwm oddi ar y cledrau.

Suggested response

Ymateb awgrymedig

Mini conclusions

It can be argued that no matter how good and capable a candidate is, they are vulnerable to events which can play a more significant role in election outcomes than candidates alone do. Events can have an impact. The ‘October Surprise’ is a common feature of US presidential campaigns that has a huge influence on the final result. This was particularly true in 2016 when James Comey reopened the FBI investigation into her emails from her time as Secretary of State, casting a shadow over her campaign only 11 days before voting day. This took her from leading in the polls to unsuccessful candidate – even though she was more traditionally media friendly and more experienced than her competitor. All candidates are at the whim of an ‘October Surprise’ that can derail their momentum, suggesting that candidates alone are not the crucial factor in who wins.

Is-gasgliadau

Gellir dadlau, waeth pa mor dda a galluog yw ymgeisydd, eu bod yn agored i ddigwyddiadau a all chwarae rhan fwy arwyddocaol yng nghanlyniadau'r etholiad nag y mae ymgeiswyr yn unig. Gall digwyddiadau gael effaith. Mae ‘October Surprise’ yn nodwedd gyffredin o ymgyrchoedd arlywyddol yr Unol Daleithiau sy'n cael dylanwad enfawr ar y canlyniad terfynol. Roedd hyn yn arbennig o wir yn 2016 pan ailagorodd James Comey ymchwiliad yr FBI i’w negeseuon e-bost o’i chyfnod fel Ysgrifennydd Gwladol, gan daflu cysgod dros ei hymgyrch dim ond 11 diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio. Aeth hi o fod ar frig y pôl i fod yn ymgeisydd aflwyddiannus - er ei bod yn fwy traddodiadol gyfeillgar â'r cyfryngau ac yn fwy profiadol na'i chystadleuydd. Mae pob ymgeisydd ar fympwy ‘October Surprise’ a all fwrw eu momentwm oddi ar y cledrau, sy'n awgrymu nad yw ymgeiswyr yn elfen hanfodol wrth benderfynu pwy sy'n ennill.