Compare these two paragraphs. Each is part of the answer to the same question by two different candidates. The question is: ‘Assess whether the process of electing the US president is now too candidate-centred.’

Which is the better paragraph, and why?

Cymharwch y ddau baragraff hyn. Mae'r ddau yn rhan o'r ateb i'r un cwestiwn gan ddau ymgeisydd gwahanol. Y cwestiwn yw: ‘Aseswch a yw’r broses o ethol arlywydd yr UD bellach yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeisydd.’

Pa un yw'r paragraff gorau, a pham?

Select the better paragraph

Dewiswch y paragraff gorau

PARAGRAPH A

The candidate-centred media is an indication that the process as a whole has been ‘hijacked’ by candidate image. Judgements about how presidential a candidate is, are made through soundbites, gaffes and airbrushed images that depict one candidate as a capable and charismatic leader and another as a mistake-prone buffoon. Yet critics will argue that soundbites – such as Obama’s ‘Yes we can!’ and Reagan’s ‘There you go again’ – have very little political content that would translate into a good leader. Therefore, voters are almost ‘wooed’ into voting for a candidate rather than comprehending their genuine capabilities.

PARAGRAFF A

Mae’r cyfryngau sy'n canolbwyntio ar yr ymgeisydd yn arwydd bod y broses yn ei chyfanrwydd wedi cael ei ‘herwgipio’ gan ddelwedd yr ymgeisydd. Gwneir dyfarniadau ynghylch pa mor arlywyddol yw ymgeisydd trwy glipiau sain, camgymeriadau a delweddau wedi'u llunberffeithio sy'n darlunio un ymgeisydd fel arweinydd galluog a charismatig ac un arall fel ffŵl sy'n dueddol o wneud camgymeriadau. Ac eto, bydd beirniaid yn dadlau bod gan glipiau sain - fel ‘Yes we can!’ Obama a ‘There you go again’ Reagan - ychydig iawn o gynnwys gwleidyddol a fyddai'n ei wneud yn arweinydd da. Felly, mae ymgeiswyr yn erfyn ar bleidleiswyr i bleidleisio dros ymgeisydd yn hytrach na deall eu galluoedd dilys.

PARAGRAPH B

TV show appearances help a candidate and their image. It helps them to appear more humanised and have emotions. Candidates don’t face the really weighty questions they do during TV debates. Both Clinton and Trump appeared on Jimmy Fallon’s late night show and the electorate could build a clearer candidate image of each of the nominees. The fact that candidates even appear on talk shows demonstrates how candidate-centred campaigns have become. Candidates effectively separate themselves from their party and become individuals to the electorate who vote for candidate quality as opposed to party policies. It appears that candidates separate themselves from their parties to appeal to the electorate.

PARAGRAFF B

Mae ymddangosiadau ar sioe deledu yn helpu ymgeisydd a'i ddelwedd. Mae'n ei helpu i ymddangos yn fwy dyneiddiol a bod ganddo emosiynau. Nid yw ymgeiswyr yn wynebu'r cwestiynau pwysfawr iawn sy'n cael eu gofyn yn ystod dadleuon teledu. Ymddangosodd Clinton a Trump ar sioe gyda'r nos Jimmy Fallon a gallai’r etholwyr adeiladu delwedd ymgeisydd gliriach o bob un o’r enwebedigion. Mae'r ffaith bod ymgeiswyr hyd yn oed yn ymddangos ar sioeau siarad yn dangos gymaint y mae ymgyrchoedd yn canolbwyntio ar ymgeiswyr. I bob pwrpas, mae ymgeiswyr yn gosod eu hunain ar wahân i'w pleidiau ac yn ymddangos fel unigolion i'r etholwyr sy'n pleidleisio dros ansawdd ymgeiswyr yn hytrach na pholisïau plaid. Mae'n ymddangos bod ymgeiswyr yn gosod eu hunain ar wahân i'w pleidiau er mwyn apelio i'r etholwyr.

Suggested response

Paragraph A is the better paragraph; it flows better, is more fluent and clearly has sentences that state the argument. It also has sentences that develop the argument, supporting facts and examples. Paragraph B, by comparison, is repetitive, and tends to make statements which are then not developed (the reader is left asking, ‘How?’, ‘Why?’). Paragraph A uses more explanatory vocabulary than paragraph B, such as ‘yet’, and ‘therefore’. Both paragraphs can be improved by the greater use of linking vocabulary (see Activity 3), and whilst both contain evidence to support their point, neither has very detailed evidence. This is something that could also be improved in both paragraphs.

Ymateb awgrymedig

Paragraff A yw'r paragraff gorau; mae'n llifo'n well, yn fwy rhugl ac yn amlwg mae ganddo frawddegau sy'n nodi'r ddadl. Mae ganddo hefyd frawddegau sy'n datblygu'r ddadl, gan ategu ffeithiau ac enghreifftiau. Mae paragraff B, mewn cymhariaeth, yn ailadroddus, ac yn tueddu i wneud datganiadau nad ydyn nhw wedyn yn cael eu datblygu (sy'n gadael y darllenydd yn gofyn, ‘Sut?’, ‘Pam?’). Mae paragraff A yn defnyddio geirfa fwy esboniadol na pharagraff B, megis ‘eto’, ac ‘felly’. Gellir gwella'r ddau baragraff trwy ddefnyddio mwy o eirfa cysylltol (gweler Gweithgaredd 3), ac er bod y ddau yn cynnwys tystiolaeth i gefnogi eu pwynt, nid oes tystiolaeth fanwl ychwaith. Mae hyn yn rhywbeth y gellid ei wella yn y ddau baragraff hefyd.