Use the paragraph on voting behaviour and gender and different colour highlighters to identify the following elements of a good paragraph.

Defnyddiwch y paragraff sy'n ymwneud ag ymddygiad pleidleisio a rhyw a gwahanol aroleuwyr lliw i nodi'r elfennau canlynol o baragraff da.

Key Allwedd

  • POINT PWYNT
  • EXPLANATION ESBONIAD
  • EVIDENCE TYSTIOLAETH
  • LINK CYSYLLTU

However, to analyse this in more detail, long term factors that influence voting behaviour are still largely significant. One of the most important primacy factors in American voting behaviour is gender. Traditionally and currently, men and women have different voting patterns. The Democrat vote is strongly affiliated with the female vote as the Democrats have championed women’s rights and still have a large amount of their party platform dedicated to long term policy plans to combat the pay gap, female representation in the workplace and domestic violence. In 2016 this, combined with a Republican candidate who had numerous sexual assault allegations and made many misogynistic comments, resulted in the highest gender gap in history as there was a 24% difference in male and female voting for Clinton. Therefore, this suggests that the female core vote for the Democrats remains strong and dependable.

Fodd bynnag, er mwyn dadansoddi hyn yn fanylach, mae ffactorau hir dymor sy'n dylanwadu ar ymddygiad pleidleisio yn dal i fod yn arwyddocaol i raddau helaeth. Un o ffactorau blaenaf pwysicaf ymddygiad pleidleisio America yw rhywedd. Yn draddodiadol ac ar hyn o bryd, mae gan ddynion a menywod batrymau pleidleisio gwahanol. Mae gan y beidlais Ddemocrataidd gysylltiad cryf â phleidlais y fenyw, gan fod y Democratiaid wedi hyrwyddo hawliau menywod ac mae rhan helaeth o waith y blaid yn ymroi i gynlluniau polisi hir dymor sy'n mynd i'r afael â'r bwlch cyflog, cynrychiolaeth fenywaidd yn y gweithlu a thrais yn y cartref. Yn 2016 roedd hyn, ar y cyd ag ymgeisydd Gweriniaethol a oedd yn destun nifer o honiadau o ymosodiadau rhywiol ac a wnaeth lawer o sylwadau misogynistaidd, wedi arwain at y bwlch rhwng y rhywiau uchaf erioed - roedd gwahaniaeth o 24% yn y dynion a menywod a oedd yn pleidleisio dros Clinton. Mae hyn felly'n awgrymu fod y bleidlais graidd fenywaidd dros y Democratiaid yn parhau i fod yn gryf ac yn ddibynadwy.

However, to analyse this in more detail, long term factors that influence voting behaviour are still largely significant. One of the most important primacy factors in American voting behaviour is gender. Traditionally and currently, men and women have different voting patterns. The Democrat vote is strongly affiliated with the female vote as the Democrats have championed women’s rights and still have a large amount of their party platform dedicated to long term policy plans to combat the pay gap, female representation in the workplace and domestic violence. In 2016 this, combined with a Republican candidate who had numerous sexual assault allegations and made many misogynistic comments, resulted in the highest gender gap in history as there was a 24% difference in male and female voting for Clinton. Therefore, this suggests that the female core vote for the Democrats remains strong and dependable.

Fodd bynnag, er mwyn dadansoddi hyn yn fanylach, mae ffactorau hir dymor sy'n dylanwadu ar ymddygiad pleidleisio yn dal i fod yn arwyddocaol i raddau helaeth. Un o ffactorau blaenaf pwysicaf ymddygiad pleidleisio America yw rhywedd. Yn draddodiadol ac ar hyn o bryd, mae gan ddynion a menywod batrymau pleidleisio gwahanol. Mae gan y beidlais Ddemocrataidd gysylltiad cryf â phleidlais y fenyw, gan fod y Democratiaid wedi hyrwyddo hawliau menywod ac mae rhan helaeth o waith y blaid yn ymroi i gynlluniau polisi hir dymor sy'n mynd i'r afael â'r bwlch cyflog, cynrychiolaeth fenywaidd yn y gweithlu a thrais yn y cartref. Yn 2016 roedd hyn, ar y cyd ag ymgeisydd Gweriniaethol a oedd yn destun nifer o honiadau o ymosodiadau rhywiol ac a wnaeth lawer o sylwadau misogynistaidd, wedi arwain at y bwlch rhwng y rhywiau uchaf erioed - roedd gwahaniaeth o 24% yn y dynion a menywod a oedd yn pleidleisio dros Clinton. Mae hyn felly'n awgrymu fod y bleidlais graidd fenywaidd dros y Democratiaid yn parhau i fod yn gryf ac yn ddibynadwy.